NEW MYANMAR FOUNDATION (NMF) မှ “Organizational Advisor” ရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူနေပါသည်၊၊

NEW MYANMAR FOUNDATION (NMF) မှ “Organizational Advisor” ရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူနေပါသည်၊၊

လျှောက်လွှာလက်ခံမည့်ကာလ : ( ၁၂.၄.၂၀၂၃ ) မှ ( ၂၆.၄.၂၀၂၃ ) အထိ နေရာ : မဲဆောက် အစမ်းခန့်ကာလ : ( ၃ ) လ လစာ : ( ၆၀၀၀ ) – ( ၁၀၀၀၀ ) ဘတ်အတွင်း အစီရင်ခံရမည့်သူ : Executive Director, BODs . လုပ်ဆောင်ရမည့်တာ၀န်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်၊၊ – Program များ...
Finance   Officer  ရာထူးအတွက်   New Myanmar Foundation မှ  လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

Finance Officer ရာထူးအတွက် New Myanmar Foundation မှ လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

NEW MYANMAR FOUNDATION နှင့်လက်တွဲ လုပ်ကိုင်ရန် Finance Officer ရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူနေပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။ လျှောက်လွှာလက်ခံမည့်ကာလ           : ၅.၄.၂၀၂၃ မှ ၁၆.၄.၂၀၂၃ အထိ နေရာ : မဲဆောက်...
NEW MYANMAR FOUNDATION မှ Admin & HR Officer ရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူနေပါသည်။

NEW MYANMAR FOUNDATION မှ Admin & HR Officer ရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူနေပါသည်။

လျှောက်လွှာလက်ခံမည့်ကာလ : ၅.၄.၂၀၂၃ မှ ၁၆.၄.၂၀၂၃ အထိ နေရာ : မဲဆောက် အစမ်းခန့်ကာလ : ၃ လ လစာ : ၈၀၀၀ ဘတ် အစီရင်ခံရမည့်သူ : Executive Director, BODs လုပ်ဆောင်ရမည့်တာ၀န်များ – ရုံး၏စာရေးကိရိယာများနှင့် ရုံးသုံးကိရိယာများကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ –...
Finance   Officer  ရာထူးအတွက်   New Myanmar Foundation မှ  လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

Finance Officer ရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

NEW MYANMAR FOUNDATION နှင့်လက်တွဲလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် Finance Officer ရာထူးအတွက်လျှောက်လွှာများခေါ်ယူနေပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာလက်ခံမည့်ကာလ           : ၃.၃.၂၀၂၃ မှ ၉.၃.၂၀၂၃ အထိ နေရာ     ...
Treasurer ရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

Treasurer ရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

NEW MYANMAR FOUNDATION နှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် Treasurer ရာထူးအတွက်လျှောက်လွှာများခေါ်ယူနေပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာလက်ခံမည့်ကာလ           : ၃.၃.၂၀၂၃ မှ ၉.၃.၂၀၂၃ အထိ နေရာ       ...